lost your self

by |ZN| blog

4033072155_a15c085e2c_b

خود باوری زیاد باعث میشه خودت رو گم کنی.
این روزا زیادی گم و گور شدی!

Photo via: Navid j

Advertisements