اندر باب شخصیت شناسی ….#2

by |ZN| blog

به نظر من آدما دو دسته هستند:
کسایی که شخصیت فرزاد حسنی رو ستایش میکنند
و کسایی که از شخصیتش منزجر میشند!

حد وسطی هم وجود ندارد؛یعنی اگر غیر از این فکر میکنید مطمئن باشید جزو دسته دوم قرار گرفته شدید!
ز . ز : بدون شک بنده جزو متعصبین دسته اول هستم./

Photo via: mariczka

Advertisements