H i d e & S e e k

by |ZN| blog

اونقدر خری که نفهمیدی چون دوستت داشتم از دستت ناراحت شدم،و هنوزم اون قدر خری که نمی فهمی چون دوستت دارم از دستت ناراحتم./

Photo via: camil tulcan

Advertisements