قصه های من و آسانسورمون #1

by |ZN| blog

درسته که آینه قدی تو خونه هست…ولی هیچی آینه قدی توی آسانسور برای چک کردن خودت نمیشه!

Photo via: Valspring

Advertisements