اندر باب شخصیت شناسی ….#3

by |ZN| blog

به جرات میشه گفت 98% از شخصیت پسرها/مردها رو میشه از طرز نشستنشون روی مبل فهمید!

Photo via: Lexi Merritt

Advertisements