because I’m me

4956083636_5c4066c76b_b.jpg

آدم های معمولی ممکنه دوست های زیادی داشته باشن ولی آدم های خاص همیشه تنها هستن./

Photo Via: Jessica Neuwerth

Advertisements