/.\

83951828

رئیس جمهوری رو انتخاب کنید که بتونید ۸ سال خط مش هاش رو تحمل کنید./

Photo via: Unknown People.

Advertisements