by |ZN| blogاونهایی که اینقدر روز جهانی زن رو دارن بزرگ جلوه میدن، بدانند و آگاه باشند که از تمایز کنندگانند./
امضا: یک دختر لیبرال.

Photo via: Unknown People

Advertisements